top of page

Terms & Conditions / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า ลูกค้า) ของระบบการจองออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตของ Digital Delicious (ต่อไปนี้เรียกว่า ระบบ) ยอมรับว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า ข้อกำหนด) ก่อนทำการสั่งซื้อเพื่อสำรองที่นั่ง

ผู้จัดงาน (บริษัท ดูซี่ ดิจิแล็บ จำกัด) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานของระบบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ www.digitaldelicious.net เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.digitaldelicious.net ถือว่าการแก้ไขดังกล่าวมีผลทันที

1. คำจำกัดความและการแปลความหมาย

 

'ที่นั่ง' หมายถึงที่นั่ง หรือ 'งาน' ประเภทอื่นๆที่ได้อ้างถึงในประสบการณ์ Digital Delicious ที่จะจัดขึ้นและเรามีสิทธิ์ในการจำหน่ายที่นั่งให้แก่ท่าน หลักฐานต่างๆ (รวมถึงการสั่งซื้อทางอิเล็คทรอนิกหรือออนไลน์) ในการเข้าร่วมงานจะจัดจำหน่ายโดยเรา 'สถานที่จัดงาน' หมายถึง สถานที่หรือที่ตั้งที่จะใช้ในการจัดงาน 'เรา' หมายถึง ผู้จัดงาน 'ท่าน' หมายถึง ผู้สั่งซื้อสำรองที่นั่งหรือผู้ที่ดำเนินการโดยได้รับมอบอำนาจหรืออนุญาตจากท่าน

2.ที่นั่ง

 

 • ราคาที่แสดงไว้ทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทย และเป็นราคาที่รวมภาษีท้องถิ่น และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • ที่นั่งทั้งหมดจะจำหน่ายตามจำนวนที่นั่งที่ยังมีอยู่ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยท่านต้องอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้อง ท่านควรแจ้งให้เราทราบก่อนทำการสั่งซื้อเนื่องจากหากท่านซื้อที่นั่งแล้วถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้.

 • ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งจากระบบผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบเมื่อทำการชำระเงินค่าที่นั่ง

 • ทางผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ผู้รับบริการเลือกตำแหน่งที่นั่งบนโต๊ะรับประทานอาหาร.

 • ท่านจะต้องนำเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งมาแสดงเพื่อเข้าสู่งาน โดยที่นั่งดังกล่าวจะใช้ได้ในวันที่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารยืนยันเท่านั้น 1 (หนึ่ง) ที่นั่ง สำหรับ 1 (หนึ่ง) ท่าน เท่านั้น.

 • หากท่านทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารยืนยันที่นั่งของท่านอาจส่งผลให้ที่นั่งของท่านเป็นโมฆะ ท่านมีหน้าที่ในการตรวจสอบที่นั่งของท่านระหว่างขั้นตอนการซื้อในระบบสำรองที่นั่งของเรา หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการซื้อ ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง โปรดตรวจสอบการยืนยันที่นั่งของท่านโดยละเอียด และติดต่อเราในทันทีหากมีข้อผิดพลาดในการสำรองที่นั่ง.

 • ห้ามไม่ให้นำบัตรที่นั่งไปจำหน่ายต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งที่ถูกนำไปจำหน่ายต่อ

 • ห้ามมีการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูลของ Digital Delicious เพื่อกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือนำที่นั่งไปเสนอขายต่อ เพื่อทำการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือเพื่อรับผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดงาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าเสียหายในการละเมิดสัญญาสูงสุด 1,000,000.00 บาทจากลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดนี้.

 • เมื่อที่นั่งได้ถูกจำหน่ายไปแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน แก้ไขหรือยกเลิก.

 • เราจะไม่รับผิดชอบต่อการยืนยันที่นั่งที่ท่านทำหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย.

 • ผู้จัดงานจะรับผิดชอบเฉพาะที่นั่ง ที่ซื้อจากจุดจำหน่ายที่ผู้จัดงานได้จัดขึ้นเอง

 • กรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองการยืนยันที่นั่งไม่ได้แสดงว่าท่านมีสิทธิ์ (ทั้งโดยนัยยะ และอื่นๆ) ในการใช้งาน แก้ไข คัดลอก หรือนำสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในการยืนยันที่นั่งไปใช้.

 • ท่านสามารถเปลี่ยนผู้รับบริการ และเราจะทำการพิจารณาการเปลี่ยนผู้รับบริการ หากท่านสามารถแสดงหลักฐานว่าท่านได้ทำการซื้อซ้ำ เจ็บป่วยหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้จัดงานล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มดินเนอร์ โดยส่งอีเมลมายัง admin@digitaldelicious.net ร่วมกับรายละเอียดของผู้ที่จะมาร่วมงานแทน อาทิ ชื่อ สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง รายละเอียดติดต่อ เป็นต้น

 

ในการดำเนินการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของระบบ ลูกค้ายืนยันว่า

 

1)  มีอายุ 8 ปีขึ้นไปในรอบ Lunch , Afternoon tea และ Dinner และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปในรอบ Party และมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้งานระบบสำรองที่นั่ง

 

2) เป็นนิติบุคคลที่ผู้แทนมีอำนาจในการใช้บริการระบบในนามของนิติบุคคล และรับผิดชอบต่อนิติบุคคลดังกล่าว

 

3) เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของระบบ

3. ราคาและการชำระเงิน

 

 • ราคาการสำรองที่นั่งจะเป็นราคาที่กำหนด ณ ขณะที่ระบบดำเนินการรับคำสั่งซื้อของท่าน.

 • ขอให้ท่านทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือการชำระเงินทางอินเทอร์เนตเพิ่มเติมต่อที่นั่ง หากท่านชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต ในสเตทเมนต์ของท่านจะระบุว่าเป็นธุรกรรมชำระเงินของ

4. การเปลี่ยนแปลงของงาน

 

ผู้จัดงานอาจเลื่อน ขยายเวลา ยกเลิก หรือหยุดการจัดงานได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เป็นอันตราย หรือสาเหตุอืน ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม

 

5. ความรับผิดทางกฎหมาย

 

ในกรณีที่งานเกิดความล่าช้า ถูกยกเลิก หรือถูกเลื่อน ผู้จัดงานไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ้นในการเดินทาง ที่พักหรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าได้ การตัดสินใจเลื่อน หรือทำให้งานล่าช้าไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้จัดงาน ดังนั้น เราไม่สามารถรับผิดทางกฎหมาย และจะไม่ชดเชย หรือจ่ายเงินคืนให้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ เราจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน (เฉพาะค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งเท่านั้น) หากผู้จัดงานเป็นผู้ยกเลิกงาน

6. งานที่ถูกยกเลิกหรือกำหนดวันใหม่

ท่านมีหน้าที่ในการหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่างานถูกยกเลิก หรือมีการเลื่อนกำหนดวันที่ และเวลาใหม่ หากงานถูกยกเลิก หรือเลื่อนกำหนด ผู้จัดงานจะพยายามสุดความสามารถในการแจ้งให้ท่านทราบ

 

7. การใช้รายละเอียด และข้อมูล

 

ข้อมูลจะถูกรวบรวมจากข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อช่วยให้การซื้อที่นั่ง และการบริการอื่น ๆ ทำได้ง่ายขึ้น

8. เงื่อนไขในการเข้าร่วมรับประทานอาหาร

 

 • ท่านจะต้องมีอายุ 8 ปีขึ้นไปในรอบ Lunch , Afternoon tea และ Dinner และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปในรอบ Party การเข้าร่วมรับประสบการณ์ Digital Delicious

 • การมาถึงตามกำหนดเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการรับประสบการณ์ Digital Delicious ผู้รับบริการต้องมาถึงสถานที่จัดงานตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในแพ็คเกจของท่าน หากท่านมาถึงล่าช้าและผู้จัดงานได้ทำการเริ่มงานเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประสบการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่มีการคืนเงิน.

 • ผู้จัดงานไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชฟ และร้านอาหารที่เข้าร่วมจะจัดเตรียมอาหารโดยไม่มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ อาทิ ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากนม กลูเตน เป็นต้น เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาเมนูบนเว็บไซต์ของเราก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสำรองที่นั่ง ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านเองรวมถึงสังเกต และใช้ความระมัดระวังต่ออาการทางร่างกายต่าง ๆ อาทิ ภาวะเบาหวาน การแพ้อาหาร โดยที่ท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จัดงาน.

 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าสถานที่จัดงานของท่านโดยพิจารณาจากสถานการณ์ที่เหมาะสม อาทิ ประเด็นด้านสุขภาพ และความปลอดภัย เหตุผลเรื่องใบอนุญาต หรือที่นั่งเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสมในการบังคับใช้สิทธิ์ดังกล่าว.

 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการต่อผู้รับบริการที่มีพฤติกรรมต่อไปนี้:

  • a) มีพฤติกรรมที่ผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าจะส่งผลต่อความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารของลูกค้าท่านอื่น ๆ หรือ

  • b) ใช้คำพูด หรือพฤติกรรมคุกคาม หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือในวิธีการที่อาจกระทบต่อความสงบของผู้จัดงาน และลูกค้าท่านอื่น ๆ หรือ

  • c) ผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านอยู่ในภาวะมึนเมา หรือใช้สารเสพติด.

 • ท่านจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และคำแนะนำของผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการที่โต๊ะอาหาร เราจะไม่คืนเงินให้แก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธการร่วมโต๊ะอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่แจ้งไว้ข้างต้น.

 • Digital Delicious ไม่จำกัดการเข้าร่วมรับประสบการณ์ของผู้พิการ แต่จะต้องแจ้งข้อมูล (เป็นลายลักษณ์อักษร) แก่ผู้จัดงานให้เพียงพอเกี่ยวกับสภาพร่างกายก่อนทำการสำรองที่นั่ง จากนั้น ผู้จัดงานจะทำการประเมินสถานการณ์ เพื่อให้ประสบการณ์ของท่านสมบูรณ์ที่สุด

9. ระเบียบด้านความปลอดภัยในการจัดงาน

 

 • เราขอแนะนำให้ท่าน แต่งกาย สุภาพ ตามมาตรฐานสากล หลีกเลี่ยงการสวมใส่รองเท้าแตะ ในวันที่เข้าร่วมงาน.

 • ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของ Digital Delicious ตลอดเวลา ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการทำให้เกิดความเสียหายแก่โต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ หรือรบกวนประสบการณ์ของผู้ร่วมรับประทานอาหารท่านอื่น หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทางผู้จัดงานขอใช้สิทธิ์ร้องขอให้ท่านออกจากที่จัดงานได้ทุกเวลา และหรือ ท่านอาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย. และจะไม่มีการคืนเงิน.

 • ห้ามสูบบุหรี่ หรือจุดบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างการรับประทานอาหาร Digital Delicious หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ทางผู้จัดงานขอใช้สิทธิ์ให้ท่านออกจากที่จัดงานได้ทุกเวลา และจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • เราอนุญาตให้ท่านนำสิ่งของขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กเข้าไปกับท่านระหว่างรับประทานอาหารได้ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดอันตราย หรือมีขนาดใหญ่เกินไปจนรบกวนผู้อื่นเข้าไปด้วย และท่านมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัวที่มีค่า อาทิ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปไว้อย่างปลอดภัย ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่าน

 • หากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลของท่าน ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานระบบ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ admin@digitaldelicious.net

10. ข้อจำกัดและข้อห้าม

 

 • ห้ามไม่ให้ใช้อุปกรณ์บันทึก หรือส่งต่อ (ทางดิจิตอลหรือวิธีการอื่น ๆ ) ทั้งเสียง ภาพ หรือโสตทัศนะรวมถึงข้อมูลภายในสถานที่จัดงาน นอกจากการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น การบันทึกเทป ฟิล์ม หรือ อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกริบ หรือทำลายทันที การบันทึกภาพระหว่างการจัดงาน จะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไข และถือว่าเป็นของผู้จัดงานในทันที ผู้จัดงานจะไม่รับผิดต่อการสูญหาย ถูกขโมย หรือความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์ที่ถูกริบ.

 • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่ถ่ายทำระหว่างงาน Digital Delicious โดยไม่ต้องมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่อยู่ในภาพถ่ายหรือวิดีโอ ผู้จัดงานอาจใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอในการเผยแพร่หรือผลิตสื่อ ใช้งานหรือทำสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โบรชัวร์ บัตรเชิญ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น

 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของผู้จัดงานในการตรวจทรัพย์สิน รวมถึง อาวุธ สารควบคุมหรือเป็นอันตราย รวมถึงสิ่งผิดกฎหมาย

11. เหตุฉุกเฉิน หรือขัดข้อง

 

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรอบรับประทานอาหารที่จัดขึ้น และย้ายรอบรับประทานอาหารไปเป็นรอบอื่นตามความเหมาะสม (โดยไม่มีการคืนเงิน) ดังนี้:

 • 1. ไฟฟ้าดับโดยมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการสถานที่ หรือการไฟฟ้า

 • 2. อุทกภัย พายุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหวหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นที่สถานที่จัดงาน

 • 3. การควบคุม การจลาจล หรือ เคอร์ฟิวที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ณ สถานที่จัดงานหรือบริเวณโดยรอบ

ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรอบรับประทานอาหาร (โดยคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการสำรองที่นั่งเท่านั้น) ดังนี้:

 • 1. ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย จนไม่สามารถจัดงานต่อไปได้ในระยะยาว

 

12. การคืนเงิน

 

 • ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืน เปลี่ยนหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดงานเป็นฝ่ายยกเลิกงานเอง การย้ายรอบรับประทานอาหาร ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิก และจะไม่มีการคืนเงิน.

 • หากผู้จัดงานยกเลิกงาน เราจะดำเนินการ ดังนี้: สำหรับผู้ที่สั่งซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออนไลน์ เราจะติดต่อธนาคารบัตรของท่านเพื่อทำการคืนเงินเข้าบัตรของท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้เวลาโดยประมาณ 30-60 วันทำการ นับจากวันกำหนดการรับประทานอาหาร

 • หากมีการเลื่อนกำหนดวันรับประทานอาหารออกไป ใบยืนยันการจองเดิมที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้จะยังสามารถใช้ได้ในวันที่ใหม่ที่กำหนด นอกเหนือจากเราจะแจ้งรายละเอียดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้สำรองที่นั่งมีสิทธิ์ในการขอรับเงินคืนตามมูลค่าที่ได้สำรองที่นั่งไว้หากมีการเลื่อนดินเนอร์ โดย: ก) เราจะทำการอัพโหลดแบบฟอร์มขอรับเงินคืนบนเว็บไซต์ของเรา โดยท่านต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ แนบหลักฐานการสั่งซื้อและส่งกลับมาหาเราทางอีเมล admin@digitaldelicious.net

 • ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าขั้นตอนในการคืนเงินอาจใช้เวลา 30-60 วันทำการ เป็นอย่างน้อยนับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มขอรับเงินคืนจากท่าน.

bottom of page