COURSE & MENU

ด้วยฝีมือการรังสรรค์จากเชฟเอริก ไวด์มันน์

เชฟผู้ท้าชิงที่ชนะเชฟกระทะเหล็ก ในรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ

การตีความแนวคิดของแต่ละเมนูที่สอดรับกับประสบการณ์แฟนตาซีในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตอย่างกลมกลืน ไปจนถึงการผสมผสาน

ทักษะแห่งการปรุงรส และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

เพื่อให้ทุกจานคือสุดยอดประสบการณ์แห่ง

ประสาทสัมผัสอย่างแท้จริง

*For the best experience, children under the age of 8 are not allowed.

*For party, only guests above 18 years old are permitted.